לוגו שיבלי אום אל-גנם

שקיפות וחופש מידע

פעילות ותחומי אחריות, תפקידים וסמכויות

מועצה מקומית הינה אישיות משפטית ובכפוף להוראות צו הכינון הינה רשאית לעשות חוזים לרכוש ולהחזיק במקרקעין או כל זכות בהם, לתבוע ולהיתבע בשמה היא.

המועצה מוסמכת לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה ובכלל זה הסמכויות הללו:

 1. לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון
 2. לדואג לפיתוח תחום המועצה לשיפורו לקידום ענייניהם הכלכליים הסוציאליים החברתיים והתרבותיים של תושביה או של כל חלק מהם.
 3. לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל עניין ציבורי
 4. להקים ולהחזיק ולנהל שירותים מפעלים ומוסדות שהם לדעת המועצה לתועלת הציבור
 5. להקים ולקיים בניינים ולעשות עבודות ציבוריות
 6. להסדיר להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת ענייניהם של כל שירות ומוסד ציבורי, לרבות קביעת מחירים אגרות ישאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה מהם , וקביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם.
 7. להסדיר להגביל או לאסור רוכלות, צילומי רחוב פרסומת רחוב
 8. לעשות הכל להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום
 9. סמכות למתן אישורים ולהוציא רשיונות
 10. הטלת מסים אגרות היטלים דמי השתתפות
 11. הטלת ארנונה כללית
 12. לכל מועצה יהיה תקציב שנתי שיוגש ויאושר ע”י המועצה חודשיים לפני תחילת שנת התקציב שאליה מתייחס התקציב אשר גם טעון אישור השר.
 13. המועצה חייבת לנהל חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידה או בשמה.
 14. שמירת רשומות, שמירה על ספרי המועצה מסמכיה וניירותיה.
 15. שמירת רשומות, שמירה על ספרי המועצה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ובדיקה לפני כל חבר מועצה יש גם זכות עיון לכל תושב משלם מסיים לעיין בשעות העבודה.