לוגו שיבלי אום אל-גנם

מזכיר המועצה

 • אחריות כוללת למחלקות השונות, תיאום ובקרה על עבודת המחלקות במועצה ותיאום בין ראשי המחלקות.
 • רישום פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה ומעקב אחר ביצוע החלטות המליאה.
 • זימון והשתתפות בוועדות השונות של המועצה ורישום פרוטוקול והפצתו.
 • אחראי על הקשר עם גורמי חוץ משרדי ממשלה מוסדות ראשיים תיאום והכנת ביקורים רשמיים של שרי ממשלה ופקידים בכירים.
 • התכתבויות מול מוסדות רשמיים ומשרדי הממשלה מענה על מכתבים ופניות הציבור.
 • ניהול מערכת כ”א ואחריות על עבודת עובדי המועצה – אחראי על השתלמויות העובדים ועל קידומם המקצועי.
 • אחראי לקבלת עובדים חדשים וקליטתם המסודרת במנגנון המועצה.
 • פרסום מכרזים והשתתפות בועדת המכרזים בניהול המכרז ועד להתחלת העבודה וביצועה בשיתוף מחלקת ההנדסה.

מתן אישורים ותעודות לתושבים בנושאים הבאים:

 • אישור לרישום קרקע לרישום המקרקעין בטאבו.
 • אישור למשרד הפנים על שינוי כתובת ותושבות.
 • אישור למשרד הפנים להנפקת תעודת זהות במקום תעודה אבודה או בלויה.
 • אישור לבית הדין השרעי לרישום נישואין​.
 • המלצות לפניות של תושבים לגורמי חוץ.